Terminy
Harmonogram czynności
15.03. – 31.03.2021 r.
do godziny 15:00
Rekrutacja – składanie w szkole podpisanych przez rodziców/opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej.
31.03. – 16.04.2021 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie do klasy pierwszej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.
19.04.2021 r. godzina 9:00
Opublikowanie w szkołach list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
UWAGA! Zakwalifikowanie nie jest równorzędne z przyjęciem do szkoły.
20.04.2021 r. – 23.04.2021 r.
do godziny 15:00
Potwierdzenie pisemne przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły.
26.04.2021 r. godzina 9:00
Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Skip to content