Informacje ogólne

Zasady przyjęć do klasy I na rok szkolny 2024/2025

Informacje ogólne:

Do klasy pierwszej przyjmowane są:

 • Dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • Dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2018) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zasady przyjęć:

 • Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej, które ubiegają się o przyjęcie do pierwszej klasy wyłącznie w tej szkole – przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia.
 • Zgłoszenie zawiera oświadczenie o miejscu zamieszkania, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 • Dzieci spoza obwodu biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie złożonego wniosku. 
 • Włączenie się w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków/zgłoszeń  to jest 13 marca 2024 r.  a datą zakończenia tego etapu tj. 29 marca 2024 r.
 • Rodzice/prawni opiekunowie drukują wypełniają wniosek lub zgłoszenie i po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają  w sekretariacie  szkoły.
 • Wnioski rozpatruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna i publikuje listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia  potwierdzają wolę zapisu dziecka  – pisemnie.
 • Szkolna Komisja Rekrutacyjna może przyjąć  kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu.
 • Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 • Obwód Szkoły Podstawowej nr 1: Osiedle 3 Maja, ul. Mickiewicza, ul. Bojanowskiego, ul. Bohaterów Westerplatte, ul. Żardeckiego, ul. Braci Śniadeckich, ul. Narutowicza, ul. Górne, os. Armii Krajowej do nr 49, ul. Daszyńskiego, ul. Mościckiego, ul. Paderewskiego, ul. Kusocińskiego, ul. Królowej Jadwigi, ul. mjr Sucharskiego, ul. płk. Szpunara, ul. płk. Lisa-Kuli, ul. Piłsudskiego do nr 26, ul. Potockich, ul. Rodziny Ulmów, ul. Traugutta, ul. Sokoła, ul. Czarnieckiego, ul. Boya-Żeleńskiego, ul. Tkacka ,ul. Wróblewskiego ul. Rutkiewicz, ul. Stysia

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Wniosek zgłoszenia dziecka zamieszkującego w obwodzie do pierwszej klasy 2024/2025
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej dziecka zamieszkałego po za obwodem szkoły 2024/2025
Oświadczenia rekrutacyjne
Oświadczenie o uczestnictwie w zajęciach religii rzymskokatolickiej i/lub etyki
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do I klasy szkoły podstawowej

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy 2024/2025


Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.),
 • Uchwała nr XIII/87/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Łańcut,
 • Uchwała nr XXXIX/260/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 15 lutego 2018 r.  w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łańcut oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 • Uchwała nr XXXV/224/2021 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 stycznia 2021 r. 
  w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/260/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 15 lutego 2018 r.  w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łańcut oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Skip to content