Nauczanie zdalne w SP1

Po zawieszeniu zajęć grono pedagogiczne zastanawiało się nad formą dalszej edukacji. Początkowo dyspozycje wykonywania określonych zadań wysyłano drogą mailową lub przez dziennik elektroniczny.

Z inicjatywy dyrekcji już od 25 marca nauczyciele uczący w klasach V-VIII, rozpoczęli obowiązkowe dla uczniów lekcje zdalne, a od kwietnia do tego typu działań wdrożono również nauczanie początkowe.

Nauczanie polegało na tym, że wszystkie klasy korzystały z jednej platformy rekomendowanej przez MEN – Microsoft Teams. Były to działania bezpieczne, bo każdy nauczyciel tworzył własną grupę, z którą pracował. Nikt postronny nie mógł zakłócać przebiegu lekcji. Microsoft Teams to platforma do komunikacji, która jest połączeniem czatu, wirtualnego miejsca spotkań i obszaru roboczego. Służy do utrzymywania kontaktów z uczniami, prowadzenia rozmów na czacie i wideokonferencji.

Po początkowych obawach okazało się, że zarówno nauczyciele jak i dzieci potrafili odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Podstawa programowa była realizowana systematycznie, zaangażowanie podopiecznych – ogromne. Sam widok kolegów z klasy i nauczyciela, sprawiał, że uczniowie bardzo chętnie brali udział w zajęciach, które stanowiły namiastkę zwykłego kontaktu z uczącym. Oprócz tradycyjnych środków dydaktycznych tj. podręczników i zeszytów ćwiczeń wysyłano materiały w postaci elektronicznej, udostępniano obraz monitora nauczycielskiego dla uczniów, wyszukiwano filmy poszerzające wiadomości i umiejętności uczniów, udostępniano materiały do egzaminu ósmoklasisty ze strony CKE, wysyłano linki do zadań egzaminacyjnych i kart odpowiedzi, schematy do przerysowania lub wydruku, linki do testów w formie gier, wspólne oglądano filmy edukacyjne, udostępniano wydruki. Zasoby internetowe w znaczący sposób podnosiły atrakcyjność prowadzonych zajęć i minimalizowały negatywne odczucia wynikające z prowadzenia nauki zdalnej. Widok nauczyciela i kolegów, możliwość uczestniczenia w „normalnej” lekcji czy zadawania pytań powodowały, że kontakt z uczącym i realizacja podstawy programowej przebiegały w należytym porządku. Podczas zajęć starano się pozytywnie wpływać na dzieci w sytuacji izolacji i odosobnienia poprzez rozmowy, zadawanie prac wymagających zaangażowania i współpracy grupy.

Skip to content